Лифтийг дүрмийн дагуу ашиглахын тулд лифт эзэмшигч, ашиглагч ямар арга хэмжээ авсан байх шаардлагатай вэ?

Лифтийг дүрмийн дагуу ашиглахын тулд лифт эзэмшигч, ашиглагч ямар арга хэмжээ авсан байх шаардлагатай вэ?

– Лифт ашиглахтай холбогдолтой хууль дүрмийн олж бэлтгэн ажилчиддаа судлуулсан байх, лифтийн бүрэн бүтэн байдлын хариуцагчийг тушаалаар томилж, паспорт дээр гарын үсгийг нь зуруулж ажилд нь оруулсан байх. Лифтийн засвар үйлчилгээ хийх эрх бүхий механиктай, лифтийн засвар үйлчилгээний мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулан ажилладаг байх, мэргэжлийн лифтчинээр лифтээ ажиллуулж түүний мэдлэгийг жил бүр аттестатчилан холбогдох материалыг бүрдүүлсэн байх, лифтэнд хийгдсэн засвар, сольсон сэлбэгийн талаар тухай бүрд нь паспорт дээр тэмдэглэл хийж байх.

Лифтийг дүрмийн дагуу ашиглахын тулд лифт эзэмшигч, ашиглагч ямар арга хэмжээ авсан байх шаардлагатай вэ? Reviewed by on . Лифтийг дүрмийн дагуу ашиглахын тулд лифт эзэмшигч, ашиглагч ямар арга хэмжээ авсан байх шаардлагатай вэ? - Лифт ашиглахтай холбогдолтой хууль дүрмийн олж бэлтг Лифтийг дүрмийн дагуу ашиглахын тулд лифт эзэмшигч, ашиглагч ямар арга хэмжээ авсан байх шаардлагатай вэ? - Лифт ашиглахтай холбогдолтой хууль дүрмийн олж бэлтг Rating: 0
scroll to top