Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” тухай захирамжаар Сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, ажилд үнэлэлт өгөх ажлыг 2020 оны 1 дүгээр улиралд багтаан зохион байгуулж, ажил үйлчилгээний түвшинг сайжруулах арга хэмжээ авахыг даалгасан.

Энэхүү захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2020 оны 02-р сарын 18-ны өдөр  Сүхбаатар дүүргийн СӨХ-дуудад уулзалт зохион байгуулж мэдээлэл өгөх ажилд манай байгууллага оролцож хяналт, шалгалтын ажилд хэрхэн яаж оролцох тухай танилцуулж ажилласан.

Хяналт, шалгалтын үеэр шинэчлэх шаардлагатай лифтний судалгааг гаргаж, мөн лифтний мэдээллийн сангийн баяжилтыг бүрдүүлэх зорилгоор нэмэлт мэдээлэл авч ажиллана.

11 12

Reviewed by on . Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” тухай захирамжаар Сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” тухай захирамжаар Сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл Rating: 0
scroll to top