Лифттэй холбоотой стандартын жагсаалт:

Лифттэй холбоотой стандартын жагсаалт:

 1. Элеваторын татлагын ган утасны техникийн нөхцөл
  MNS ISO 4101 : 2003
 2. Лифт угсралт – 1 дүгээр хэсэг: Ангилал I, II, III ба VI
  MNS ISO 4190-1 : 2011 27 x. http://www.estandard.mn/file.php?sid=4139
 3. Зорчигчийн лифт ба үйлчилгээний лифт. 2-р хэсэг: IV ангийн лифт
  MNS ISO 4190-2 : 2003 5х      http://www.estandard.mn/file.php?sid=3311
 4. Зорчигчийн лифтийн угсралт. 3-р хэсэг: V ангийн үйлчилгээний лифт
  MNS ISO 4190-3 : 2003 2х           http://www.estandard.mn/file.php?sid=3312
 5. Лифт ба үйлчилгээний лифт. (АНУ: элеватор ба буфет автомат) 5-р хэсэг: Удирдлагын хэрэгсэл, дохио, нэмэлт төхөөрөг
  MNS ISO 4190-5 : 2003             http://www.estandard.mn/file.php?sid=3313
 6. Лифт ба үйлчилгээний лифт (АНУ:лифт ба бага даацын үйлчилгээний лифт) – Хэсэг 6: Зорчигчийн лифтийг орон сууцанд угсран суурилуулах. Төлөвлөлт, сонголт
  MNS ISO 4190-6 : 2010 10 х. http://www.estandard.mn/file.php?sid=3467
 7. Лифтийн ган утсан татлага
  MNS ISO 4344 : 2003 http://www.estandard.mn/index.php?module=search&cmd=searching&start=0&per_page=10&q=4344&key=2&case=bugd
 1. Зорчигчийн ба үйлчилгээний лифт – Лифтний бүхээг болон эсрэг ачааг чиглүүлэх зам – “Т” төрөл
  MNS ISO 7465 : 2010 16 х.   http://www.estandard.mn/file.php?sid=3470

 Лифтийн олон улсын стандарт ISO:
 

 1. ISO 9386-1:2000
  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан өргөгч. Аюyлгүй ажиллагаа /1-р хэсэг/
 2. ISO 9386-2:2000
  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан өргөгч. Аюyлгүй ажиллагаа/2-р хэсэг Шат/
 3. ISO/TR 11071-1:2004
  Дэлхийн лифтийн аюyлгүйн стандартуудын харьцуулалт /1-р хэсэг/
 4. ISO 14798:2009
  Лифт, урсдаг шат ба хөдөлгөөнт шалны аюyлгүйн үнэлгээ.
 5. ISO/TR 16764:2003
  Лифт, урсдаг шат. – Цахилгаан соронзон интерференц ба цахилгаан соронзон зохицлын дэлхийн стандартуудын харьцуулалт
 6. ISO 18738:2003
  Лифтээр зорчиход нөлөөлөх чанарын хэмжүүр
 7. ISO/PRF 18738-1
  Лифтээр зорчиход нөлөөлөх чанарын хэмжүүр 1-р хэсэг
 8. ISO 22199:2009
  Цахилгаан соронзон зохицол- Лифт, урсдаг шат, хөдөлгөөнт шалны бүлэг стандарт- цацруулалт
 9. ISO 22200:2009
  Цахилгаан соронзон зохицол- Лифт, урсдаг шат, хөдөлгөөнт шалны бүлэг стандарт- Дархлаа
 10. ISO 22201:2009
  Лифтний аюулгүйн хэрэглээнд хамааралтай программчлах боломжтой цахилгааны системүүдийг загварчлах ба хөгжүүлэх
 11. ISO 22201:2009/Cor 1:2011

Лифт, урсдаг шат, хөдөлгөөнт шал- Аюулгүйн хэрэглээнд хамааралтай программчлах боломжтой цахилгааны системүүд- 2-р хэсэг Урсдаг шат ба хөдөлгөөнт шал

 1. ISO/DTS 22201-3
  Аюулгүйн хэрэглээнд хамааралтай программчлах боломжтой цахилгааны системүүд- 3-р хэсэг Техник үйлчилгээ, засвар
 2. ISO/TS 22559-1:2004
  Лифтийн аюлгүйн шаардлагууд 1-р хэсэг Дэлхийн хэмжээний гол аюулгүйн шаардлагууд
 3. ISO/DIS 22559-1
  Лифтийн аюулгүйн шаардлагууд- 1-р хэсэг Дэлхийн хэмжээний гол аюулгүйн шаардлагууд
 4. ISO/TS 22559-2:2010
  Лифтийн аюулгүйн шаардлагууд- 2-р хэсэг Дэлхийн хэмжээний гол аюулгүйн шаардлагуудад нийцэх хэмжүүрүүд
 5. ISO/TS 22559-3:2011
  Лифтийн аюулгүйн шаардлагууд 3-р хэсэг Дэлхийн хэмжээний нийцүүлэн үнэлэх зарчим арга барил – Эд анги системийн нийцүүлэлтийн сертификатын урьдчилсан шаардлага
 6. ISO/TS 22559-4:2011
  Лифтийн аюулгүйн шаардлагууд 4-р хэсэг Дэлхийн хэмжээний нийцүүлэн үнэлэх зарчим арга барил – Сертификат ба магадлалын шаардлагууд
 7. ISO/TS 25740-1:2011
  Урсдаг шат ба хөдөлгөөнт шалны аюулгүйн шаардлагууд 1-р хэсэг дэлхийн хэмжээний аюулгүйн гол шаардлагууд
 8. ISO/TR 25741:2008
  Лифт болон урсдаг шатны- Газар хөдлөлтийн үеийн нөхцөлд нийлүүлсэн багц.
 9. ISO 25745-1
  Лифт, урсдаг шат ба хөдөлгөөнт шалны эрчим хүчний хэрэглээ

 

scroll to top